Грабовецько - Дулібівська сільська рада

Львівська область, Стрийський район

Статут КП «ДОБРОБУТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             рішенням сільської ради

                                                                                                                             № 66 від 18.02.2021 року

                                                                                                                             Сільський голова

 

                                                                                                                         ____________Васильків П.І.

                       

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ДОБРОБУТ»

ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуліби – 2021

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (надалі -  Підприємство) є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий, реєстраційний, спеціальний та інші рахунки в установах банків, печатки і штампи із своєю назвою та ідентифікаційним кодом.

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Засновником підприємства є Грабовецько-Дулібівська сільська рада.

У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також рішеннями Грабовецько-Дулібівської сільської ради, її - виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови, виданими в межах їх компетенції.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника, а власник не несе відповідальності за зобов'язаннями підприємства.

Підприємство створюється на невизначений термін.

Назва підприємства:

 • повна: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОБРОБУТ» ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.
 • скорочена : КП «ДОБРОБУТ».

Юридична адреса підприємства : 82435 с. Грабовець, вул. Лопатинського, 121, Стрийського району, Львівської області.

 

2. Предмет і мета діяльності

 

Підприємство створене для надання послуг, виконання робіт здійснення виробничої, торгівельної, зовнішньоекономічної діяльності з метою задоволення потреб територіальної громади в утриманні та належній експлуатації житлового фонду. У забезпечені комплексного розвитку комунального господарства села, належної експлуатації елементів благоустрою, здійснення заходів природоохоронного та екологічного характеру.

Елементами благоустрою є:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів:
 • зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на при будинкових територіях:
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів:
 • засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами:
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху:
 • комплекси та об"єкти монументального мистецтва:
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків:

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно - правовими актами;

Предметом діяльності підприємства є :

 • Експлуатація (утримання, поточний і капітальний ремонт) будівель і споруд житлового, нежитлового і соціально-культурного призначення, їх сервісне обслуговування, виконання робіт по благоустрою прибудинкових територій.
 • Забезпечення безперебійної роботи обладнання та устаткування житлових будинків, та нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на балансі підприємства; належного утримання будинків, які перебувають на балансі підприємства.
 • Здавання під найом ( оренду) житлових і нежитлових приміщень.
 • Надання послуг юридичним особам та населенню по  вивезенню сміття, твердих побутових відходів.
 • Будівництво та ремонт доріг і інших елементів благоустрою.
 • Посередницька діяльність.
 • Маркетингова діяльність.
 • Роздрібна, гуртова, комерційна та комісійна торгівля.
 • Будівництво будівель і споруд та їх завершення будівництва.
 • Прибирання сміття, боротьба із забрудненням і подібні види діяльності. Санітарне оброблення та аналогічні послуги.
 • Послуги з видалення твердих відходів.
 • Надання  послуг з облаштування ландшафту.
 • Послуга  з утримання, належного функціонування вуличного освітлення.
 • Встановлення    дорожніх знаків, розмітка дорожнього полотна.
 • Видалення дерев та кущів .
 •  Догляд за кладовищем.
 • Косовиця дикорослих трав.
 • Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
 • Забір, очищення та постачання води.
 • Оренда і суборенда вантажного автотранспорту.
 • Обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків.
 • Комплексне обслуговування.
 • Експлуатація (утримання, поточний і капітальний ремонт) комунальних закладів Грабовецько-Дулібівської сільської ради (загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів культури, охорони здоров’я тощо), їх сервісне обслуговування, виконання робіт по благоустрою прилеглих територій.
 • Інші роботи по благоустрою.
 • Здійснення контролю за додержанням правил благоустрою юридичними особами та населенням.
 • Надання  послуг юридичним особам та населенню по санітарній очистці та  сажоочищувальних роботах, перевірці і ремонті внутрібудинкових вентиляційних систем.
 • Надання ритуальних послуг.
 • Перевевезення автомобільним транспортом.

 

3. Права підприємства та власника

Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених цим Статутом, підприємство має право :

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду і заставу юридичним та фізичним особам, списувати з балансу основні засоби та інші матеріальні цінності, відчужувати їх особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, надання послуг, страхування і застави майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, інші цивільно-правові договори, набувати майнові, особисті немайнові права;        

- представляти інтереси підприємства у судах;

- встановлювати ділові контакти;

- користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку використовувати свої вільні кошти;

- надавати працівникам матеріальну допомогу, а також безпроцентні позики за рахунок прибутку;

- одержувати грошові та товарні безпроцентні позики від фізичних та юридичних осіб, приймати на роботу працівників на умовах трудового договору, контракту та цивільно-правових угод;

- за встановленим порядком вступати у зовнішньо - економічні відносини та самостійно проводити експортно-імпортні операції;

Підприємство може також вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

Засновник підприємства має право :

- брати участь в управлінні справами підприємства й у контролі за його діяльністю у порядку, визначеному цим Статутом;

- одержувати інформацію про діяльність підприємства ;

- на першочергове одержання продукції підприємства, виконання ним робіт, надання   послуг.

4. Майно та статутний капітал підприємства

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади Грабовецько-Дулібівської сільської ради і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання

Джерелом формування майна підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески засновника (власника),
 • доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції; здавання майна в т.ч. житлових і нежитлових приміщень в оренду, а також від інших видів господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів ;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення та дотації із бюджетів;
 • надходження від продажу основних засобів підприємства та приватизації житлових і нежитлових приміщень;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Списання матеріальних і нематеріальних активів підприємства здійснюється згідно Порядку списання основних засобів з балансу комунальних підприємств.

Для здійснення господарської діяльності Підприємства створений статутний капітал, який складається із основних фондів, грошових коштів, інших матеріальних цінностей.

Статутний капітал Підприємства може бути змінено за рішенням виконкому сільської ради.

Кошти, які спрямовуються Власником на збільшення статутного капіталу можуть бути використані на придбання основних фондів, нематеріальних активів, збільшення обігових коштів та на виплату заборгованості по заробітній платі, податків і обов'язкових платежів.

Для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок основних засобів та інших|  необоротних активів сформовано статутний капітал у розмірі 5000.00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.). та  основних засобів з балансовою вартістю  в сумі  7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 коп.). грн.

Засновник підприємства може прийняти рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу підприємства.

При цьому збільшення статутного капіталу може бути зроблено за рахунок прибутку підприємства, а також за рахунок додаткових внесків власника підприємства, в тому числі на поповнення обігових коштів. У разі схвалення рішення про збільшення статутного капіталу підприємства власник вносить до статутного капіталу додаткові суми грошей або майно, зазначені в рішенні.

Внесені на збільшення статутного капіталу кошти можуть використовуватись підприємством для фінансування капітальних витрат та поточних видатків підприємства, включаючи виплату заробітної плати працівникам, сплату податків та  обов’язкових платежів, проведення розрахунків з постачальниками за МТЦ та послуги, тощо.

Рішення про зміну статутного капіталу підприємства набирає чинності після  внесення відповідних змін до державного Реєстру.

Майно підприємства належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за підприємством,на праві господарського відання здійснюється за погодженням з власником.

Отримані в результаті відчуження зазначеного майна кошти скеровуються виключно на інвестиції підприємства і є комунальною власністю.

Підприємство здійснює володіння користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

 

5. Господарська діяльність

Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з потреб територіальної громади Грабовецько-Дулібівської сільської ради в утриманні та належній експлуатації житлового фонду, а також із попиту на вироблену продукцію, роботи, послуг та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, збільшення доходів. Основу планів становлять замовлення Грабовецько-Дулібівської сільської ради, її виконавчого комітету та договорів укладених із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Відносини підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Прибуток, одержаний підприємством як результат його господарської діяльності після оплати податків до бюджету, а також інших платежів залишається у розпорядженні, підприємства. Порядок використання прибутку (доходу) затверджує сесія сільської ради, або виконавчий комітет сільської ради.

Підприємство створює фонди :                                          

 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд матеріального заохочення ;
 • фонд соціально-культурного розвитку ;
 • резервний фонд.

Підприємство може створювати також і інші фонди.

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність

Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, сприяє зміцненню та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, накопиченню валютних резервів.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на засадах валютної самоокупності та самофінансування.

Підприємство несе відповідальність за ефективність своєї діяльності.

Підприємство здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, а також налагоджує прямі виробничі, комерційні та інші зв'язки із іноземними фірмами, окремими фізичними особами.

7. Управління підприємством

Управління підприємством здійснює його власник або уповноважений ним орган.

До компетенції власника належить :

 • визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
 • затвердження Статуту і внесення до нього змін і доповнень;
 • затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та покриття збитків;
 • призначення керівника підприємства, укладення з ним контракту; прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових і інших осіб підприємства;
 • погодження умов оплати праці;
 • вирішення питання про вступ підприємства в об'єднання підприємств і вихід із нього;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку та інших внутрішніх документів підприємства;
 • надання згоди на продаж та передачу в оренду основних засобів підприємства; погодження договорів про заставу майна підприємства ;
 • погодження питання про випуск цінних паперів підприємства;
 • надання згоди на одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків статутного

капіталу підприємства;

 • прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, і затвердження ліквідаційного балансу.

Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює директор.

При призначенні директора на посаду з ним укладається контракт в якому Визначаються права, строки прийняття, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій передбачених контрактом і законодавством України.

Директор вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, які належать до компетенції власника. Власник не має право втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

Директор підприємства:

- без доручення діє від імені підприємства ;

- укладає угоди та вчиняє юридичні дії від імені підприємства, дає доручення, відкриває рахунки ;

- представляє підприємство у відносинах з іншими підприємствам, установами, організаціями, в тому числі зарубіжними ;

- видає накази і вказівки в межах компетенції, які обов'язкові для виконання для всіх працівників підприємства;

- розробляє і надає для затвердження власнику правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні документи підприємства;

- затверджує за погодженням з селищним головою штатний розпис підприємства, приймає та звільняє працівників;

- створює та ліквідовує філії і представництва;

- звітує про свою роботу і діяльність підприємства перед власником а також перед трудовим колективом за виконання умов трудового договору.

Директор підприємства може бути звільнено з посади до закінчення терміну дії контракту на підставах, передбачених у контракті або чинному законодавстві України.

 

8. Організація праці

Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (угоди, контракту) також інших форм, що регулюють трудові відносини з підприємством.

Трудовий колектив підприємства :

 • розглядає та затверджує проект колективного договору ;
 • розглядає та вирішує згідно із статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;
 • визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг ;
 • разом із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства із об'єднання;
 • приймає рішення про оренду майна підприємства, створення на основі трудового колективу господарського товариства для переходу на оренду та викупу підприємства.

Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із законодавством. Підприємство може використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначається галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професій, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

Підприємство здійснює відрахування на соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством .

9. Вирішення спорів

Спори, за участю підприємства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством господарським, адміністративним судом, а за наявності договору між сторонами спору - третейським судом.

10. Припинення діяльності

Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація підприємства проводиться за рішенням власника або уповноваженого ним органу. При реорганізації підприємства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника(ків).

Ліквідація підприємства проводиться:

 • за рішенням власника, або уповноваженого ним органу; 
 • на підставі рішення суду.

Ліквідація підприємства проводиться призначеною власником ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації підприємства за рішенням суду-ліквідаційною комісією призначеною цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керування справами підприємства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства, визначає його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс і надає його на затвердження власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням власника.

Ліквідація підприємства є завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

11. Затвердження Статуту, доповнень і змін до нього

 

Статут підприємства, доповнення і зміни до нього затверджуються органом управління.

Державна реєстрація Підприємства, внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється в порядку та в терміни, передбачені законодавством. 

 

Сільський голова                                                      Васильків П.І

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь